Публічна оферта на надання послуг доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi

ТОВ «Дабл-Ю Нет», іменоване надалі «Провайдер», в особі директора Павлової Євгенії Валентинівни, що діє на підставі Статуту, пропонує фізичній особі, іменованому надалі «Абонент», публічну оферту про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi на наступних умовах:

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта – пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.2. Договір – договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту – Договір).

1.3. Послуга – послуга бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi, надавана Провайдером Абонентові (далі по тексту – Послуга).

1.4. Технологія WiFi (Wireless Fidelity) – один з форматів передачі цифрових даних по радіоканалах, що забезпечує бездротове підключення устаткування Абонента до мережі Інтернет.

1.5. Абонент – фізична особа, що уклала з Провайдером Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.6. Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти.

1.7. Карта попередньої оплати – карта, за допомогою якої здійснюється попередня оплата Послуги. На картку типографським способом нанесені та закриті захисним шаром необхідні облікові дані для її використання. Карта діє до вичерпання номіналу або до закінчення терміну її дії.

1.8. Особовий рахунок – рахунок у біллінговій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, утримані (списані) з даних платежів як оплата за надану Послугу. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

1.9. Устаткування Абонента – електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, КПК, смартфон, WiFi-телефон та ін..), що підтримує технологію бездротової передачі даних WiFi за стандартами IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n.

1.10. Точка доступу – обладнання, призначене для надання бездротового доступу до мережі Інтернет в аеропортах, вокзалах, готелях та в інших місцях.

1.11. Бездротовий адаптер – обладнання, що забезпечує сполучення устаткування Абонента з мережею Інтернет або локальною мережею з використанням стандартів IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n.

1.12. Сесія – чергове однократне безперервне користування Послугою.

1.13. Зона дії послуги – географічна зона впевненого прийому радіосигналу бездротової мережі WiFi Провайдера.

1.14. WEB-cайт Провайдера – WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою http://wifi.wnet.ua/.

1.15. Особистий кабінет – web-сторінка на WEB-сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманої Абонентом Послуги, поточному стані його Особового рахунку та іншу інформацію. Доступ в Особистий кабінет здійснюється за допомогою устаткування Абонента в зоні дії Послуги.

2. Предмет

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові Послугу бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi на умовах публічної оферти відповідно до діючого законодавства України.

2.2. У період тестування Послуга бездротового доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi може надаватись без використання карток попередньої оплати. По закінченню періоду тестування, Послуга буде надаватись виключно на умовах попередньої оплати по картках попередньої оплати, або інших платіжних засобах. Інформація щодо закінчення періоду тестування буде доступна на WEB-сайті Провайдера.

3. Загальні положення

3.1. Усі права й обов'язки від імені Провайдера покладені на ТОВ «Дабл-Ю Нет».

3.2. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги. Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

3.3. Публічна оферта є публічною пропозицією Провайдера укласти договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi

3.4. Термін дії умов публічної оферти не обмежений.

3.5. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Провайдера в порядку, вказаному в пункті 6.9. оферти.

3.6. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти.

4. Укладання договору

4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет за технологією WiFi по карті попередньої оплати або інших платіжних засобах укладається шляхом акцепту Абонентом дійсної публічної оферти, що містить всі істотні умови договору, без підписання сторонами і без вказівки Абонента.

4.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми за картку доступу Абонента в мережу Інтернет, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..).

4.3. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.4.2., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. Абонент, що активував карту попередньої оплати, або перерахував грошові кошти за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..) уважається таким, що ознайомився і згоден з умовами дійсної публічної оферти.

4.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2, до моменту досягнення нульового балансу Особового рахунка, або закінчення терміну дії карти попередньої оплати.

5. Порядок надання Послуги

5.1. До складу Послуги, відповідно до дійсної публічного оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента.

5.2. Для одержання Послуги Абонентові необхідно мати устаткування з вбудованим бездротовим адаптером. У випадку відсутності в устаткуванні вбудованого бездротового адаптеру, Абонентові необхідно придбати зовнішній бездротовий адаптер.

5.3. Для встановлення з'єднання з мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням і точкою доступу Провайдера. Устаткування Абонента й точки доступу автоматично визначають один одного при включеному бездротовому режимі роботи устаткування Абонента.

5.4. Після встановлення з'єднання Абонентові для перегляду буде доступно WEB-сайт Провайдера та деякі інші WEB-сайти, повний перелік яких розміщено на WEB-сайті Провайдера.

5.5. Для одержання Послуги Абонентові необхідно налаштувати своє устаткування відповідно до інструкції, що міститься на WEB-сайт Провайдера, в розділі «Як користуватись» (http://wifi.wnet.ua/ua/how_to_use.html), та, находячись в зоні дії Послуги, зареєструватися з використанням облікових даних в розділі «Зареєструватись» WEB-сайту Провайдера. Після підтвердження реєстрації Абоненту надається відповідне повідомлення про реєстрацію.

5.6. Для закінчення отримання послуги Абонентові необхідно розірвати з’єднання з точкою доступу Провайдера, або припинити використання Послуги з використанням розділу «Вихід» на WEB-сайті Провайдера.

6. Обов'язки і права Провайдера

6.1. Провайдер зобов'язується з моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови наявності на Особовому рахунку позитивного балансу.

6.2. Провайдер зобов'язується з використанням мережного сервісу DHCP надавати Абонентові, в момент здійснення підключення, динамічну IP-адресу на весь термін дії сесії.

6.3. Провайдер зобов'язується передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет.

6.4. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на web-сторінці Особистого кабінету Абонента.

6.5. Провайдер зобов'язується розміщати на WEB-сайті Провайдера актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов дійсної публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше, і т.п.).

6.6. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково відповідно до законодавства України.

6.7. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента.

6.8. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог діючих нормативних документів.

6.9. Провайдер має право в однобічному порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти дійсної публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Провайдера не менш ніж за 10 (Десять) днів до дати набрання змінами чинності. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у дійсному пункті повідомлень.

6.10. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень пункту 7.5. дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

6.11. Провайдер має право з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізацій, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Провайдера. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Провайдером у години найменшого навантаження на мережу.

6.12. Відповідно до міжнародної практики, Провайдер залишає за собою право без будь-якого повідомлення Абонента вводити ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференціям, спискам розсилання й т.п.) як в Україні, так і за рубежем. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента.

6.13. Провайдер має право відслідковувати інформацію, що приймається та отримується в процесі користування Послугою й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно відповідно до законодавства України, за вимогами вповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера й інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству.

7. Обов'язки і права Абонента

7.1. Абонент зобов'язується самостійно налаштувати устаткування, необхідне для користування Послугою.

7.2. Абонент зобов'язується при підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України.

7.3. Абонент зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших Абонентів і не порушувати їх права.

7.4. Абонент зобов'язується самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги.

7.5. При користуванні Послугою Абонентові забороняється:

7.5.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях, шляхом її перепродажу третім особам.

7.5.2. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

7.5.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.5.4. Без дозволу володаря посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.5.5. Проводити розсилання рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні одержати ці матеріали.

7.5.6. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якої суперечить українському або міжнародному законодавству.

7.5.7. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.

7.5.8. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.

7.5.9. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

7.5.10. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.5.11. Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мереженого обладнання інших користувачів, мережевих атаках та ін..

7.6. Абонент має право вимагати необхідну й достовірну інформацію про Провайдера, статистику роботи в мережі Інтернет.

8. Порядок розрахунків

8.1. Доступ до Послуги надається Провайдером Абонентові тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.

8.2. Абонент згодний з тим, що Провайдер своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента. З моменту утворення нульового балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги автоматично припиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку шляхом придбання та активації Абонентом нової карти попередньої оплати, або з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..).

8.3. Оплата Послуги провадиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунка Абонента, зачислених на Особовий рахунок у момент активації придбаної Абонентом карти попередньої оплати, або з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Web-money та ін..), що становить авансовий платіж.

8.4. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

8.5. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги.

8.7. Максимальна тривалість окремої сесії при користуванні Послугою встановлюється Провайдером. У випадку перевищення встановленої величини Провайдером здійснюється примусове завершення сесії.

9. Припинення доступу до Послуги

9.1. Провайдер припиняє доступ Абонента до Послуги без попереднього попередження, при нульовому балансі Особового рахунка Абонента, або при закінченні терміну дії карти попередньої оплати.

9.2. Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в дійсній публічній оферті, або такими що порушують вимоги Постанови КМУ «Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», №720 від 09.08.2005 р.; Закон України "Про телекомунікації", №1280-IV, від 18 листопада 2003 р. та інше законодавство України.

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, обговорених у пункті 7.5. дійсної публічної оферти, або закінчення терміну дії карти попередньої оплати, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

9.4. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

10. Порядок розгляду претензій

10.1. Претензії пред'являються Абонентом у письмовому вигляді й підлягають реєстрації у встановленому в Провайдера порядку.

10.2. Претензії, пов'язані з ненаданням, несвоєчасним або неякісним наданням Послуг, приймаються протягом 6 місяця з моменту виникнення предмета претензії. Претензії, пред'явлені після закінчення зазначених строків, Провайдером не розглядаються.

10.3. Розгляд претензій провадиться у встановлений законодавством строк.

10.4. При відхиленні претензії повністю або частково, або неотриманні відповіді у встановлені для її розгляду строки, Абонент має право пред'явити позов у судові органи відповідно до діючого процесуального законодавства України.

11. Відповідальність сторін. Форс-мажор

11.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до діючого законодавства України.

11.2. Провайдер не несе відповідальності:

11.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет;

11.2.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет; 11.2.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента;

11.2.4. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги;

11.2.5. за прямій або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги;

11.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування;

11.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.

11.3. Провайдер не гарантує:

11.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет;

11.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги;

11.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

11.4. Абонент обізнаний і згодний, що не буде мати претензій до Провайдера у зв'язку з тим, що надавана Послуга, через характер бездротового широкосмугового доступу з використанням стандартів/протоколів IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, може погіршуватися, перериватися або піддаватися перешкодам поблизу джерел радіовипромінювання, електричних приладів, через архітектурні особливості будинків, місцевих ландшафтів і т.п.

11.5. Абонент повністю відповідальний за зберігання карти попередньої оплати і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

11.6. Абонент несе повну відповідальність за всі звертання до Послуги й дії, початі через звертання до Послуги, що мали місце при введенні облікових даних.

11.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.), заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.). Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

Безкоштовно

     
Служба технічної підтримки
+380 (44) 233 63 44 support@domonet.ua
Умови користування Мережею
Copyright © Wnet 2007